Tsitaadid

A Critique of Interventionism

“Konkurents tootjate ja müüjate vahel ei toimi mitte ainult igas üksikus tootmise harus, vaid kõigi omavahel seotud kaupade vahel, ja lõplikus analüüsis kõigi majanduslike hüvede vahel.”

“Kuid paar tosinat indiviidi üle maailma on kompetentsed majandusteaduses ja mitte ükski riigimees ega poliitik ei hooli sellest.”

“Majanduslik teadmus viib paratamatult liberalismi juurde.”

“Mida teravam konkurents, seda paremini ta teenib oma majandusliku tootmise täiendamise sotsiaalset funktsiooni.”

“Riigiettevõtet ei saa kunagi muuta äriks ükskõik kui palju eraettevõtete väliseid omadusi sellele omistada.”

Austrian Economics: An Anthology

“Despoodid ja demokraatlikud enamused on võimust purjus. Nad peavad vastutahtmist tunnistama, et nad alluvad loodusseadustele. Kuid nad eiravad iga majandusseaduslikku arusaama … majandusajalugu on pikk protokoll valitsuse poliitikatest, mis on ebaõnnestunud, sest nad loodi majandusseadusi julgelt eirates.”

“Elu ja reaalsus pole loogilised ega ebaloogilised; nad lihtsalt on.”

“Igas riigis ja kõigis ajaloo perioodides olid intellektuaalsed saavutused vaid üksikute inimeste töö ja neid hindas vaid väike eliit. Enamus vastas neile saavutustele viha ja põlgusega, parimal juhul ükskõiksusega.”

“Majandusteadlane ei tohi eales olla spetsialist. Tegeledes ükskõik millise probleemiga, peab ta suunama oma pilgu tervele süsteemile.”

“Majandusteaduse ebapopulaarsus tuleneb selle analüüsist privileegide efektidest. On võimatu ümberlükata majandusteadlase demonstratsiooni, et kõik privileegid kahjustavad ülejäänud rahva või vähemalt sellest suurema osa huve.”

“Need, keda maailm kutsus austria koolkonna majandusteadlasteks, olid Austria ülikoolides mõnevõrra vastumeelselt tolereeritud kõrvalseisjad.”

Bureaucracy

“Administraatori esimene voorus on jääda eeskirjade ja määruste juurde.”

“Avalikus halduses ei ole tulude ja kulude vahel mingit seost.”

“Bürokraadil pole vabadust, et sihtida parendusi. Ta on kohustatud alluma kõrgema organi poolt kehtestatud reeglitele ja regulatsioonidele. Tal pole õigust luua innovatsioone, kui tema ülemused ei kiida neid heaks. Tema kohus ja voorus on olla kuulekas.”

“Bürokraat erineb mittebürokraadist just seetõttu, et ta töötab vallas, kus on võimatu hinnata inimese pingutuse tulemusi rahaliselt.

“Bürokraatlik juhtimine on toimingute juhtimine, mida ei saa kontrollida majandusarvestusega.”

“Demokraatia ei ole hüve, mida inimesed saaksid probleemideta nautida. Hoopis vastupidi, see on aare, mida tuleb kaitsta igapäevaselt ja visa pingutusega üha uuesti vallutada.”

“Enamus inimesi liitus valitsusametite meeskonnaga kuna pakutud palgad ja pensionid olid kõrgemad, kui need, mida nad suutnuksid teenida muudes ametites. Nad ei öelnud lahti millestki, astudes valitsuse teenistusse. Tsiviilteenistus oli nende jaoks kõige kasumlikum töö, mille nad suutsid leida.”

“Enamus türannidest, despootidest ja diktaatoritest on siiralt veendunud, et nende valitsemine on rahvale kasulik, et nende valitsus on rahva jaoks.”

“Esindusdemokraatia ei saa toimida, kui suur osa valijatest on valitsuse palgal. Kui parlamendiliikmed ei pea end enam maksumaksjate käsutatavateks, vaid nende volinikeks, kes saavad riigikassast töötasu, palka, subsiidiume, töötuabiraha ja muid toetusi, on demokraatiaga lõpp.”

“Euroopa totalitarism on bürokraatia esikohale seadmise tulemus hariduse valdkonnas. Ülikoolid rajasid tee diktaatoritele.”

“Halvim seadus on parem kui bürokraatlik türannia.”

“Haridus kasvatab jüngreid, jäljendajaid, rutiini järgijaid, mitte uute ideede pioneere ja loovaid geeniuseid… Loova mõistuse tunnuseks on see, et ta hakkab vastu sellele, mida ta on õppinud, või vähemalt lisab sellele midagi uut.”

“Iga diktaator plaanib pidada, kasvatada, toita ja treenida oma ligimesi nii nagu aretaja teeb oma karjaga. Tema sihiks pole teha inimesi õnnelikuks, vaid panna nad olukorda, mis teeb tema, diktaatori, õnnelikuks.”

“Igasugune progress on alati vastuolus vanade ja välja kujunenud ideedega ja seetõttu ka nendest inspireeritud eeskirjadega. Iga progressi samm on suurte riskidega muutus.”

“Just progress on see, mida reeglid ja regulatsioonid ette ei näinud; see on ilmtingimata väljaspool bürokraatlike tegevusi.”

“Kaasaegsed arvepidamise, raamatupidamise ja äristatistika üksikasjalikud meetodid võimaldavad ettevõtjale usaldusväärset pilti tema tegevustest. Ta on positsioonis õppida kui edukas või ebaedukas iga tema tehing oli.”

“Kapitalism tähendab vabaettevõtlust, tarbijate suveräänsust majanduslikes küsimustes ja valijate suveräänsust poliitilistes küsimustes. Sotsialism tähendab täielikku valitsuse kontrolli indiviidide iga elusfääri üle ja valitsuse piiramatut ülemvõimu oma võimekuses olla tootmise juhtimise kesknõukogu.”

“Kapitalismis on igaüks ise oma õnne arhitekt.”

“Kapitalistlik tootmissüsteem on majanduslik demokraatia, kus iga penn annab hääletusõiguse. Tarbijad on suveräänsed inimesed. Kapitalistid, ettevõtjad ja farmerid on inimeste käsutatavad.”

“Keegi ei saa üheaegselt olla nii korrektne bürokraat kui ka innovaator.”

“Kõigis bürokraatiaga asustatud maades on inimestel kombeks öelda: Valitsused tulevad ja lähevad aga bürood jäävad.”

“Kõikehõlmava bürokraatliku süsteemi baasalus on vägivald.”

“Majandusarvestus teeb ettevõttele võimalikuks tootmise kohandamise tarbijate nõudmistele vastavaks.”

“Sa ei suurenda inimese, kes innukalt soovib näha Iiri roosi etendust, õnnelikkust, sundides teda selle asemel külastama perfektset Hamleti ettekannet. Sa võid pilgata tema halba maitset. Kuid tema üksinda on ülim oma rahulolu küsimustes.”

“See pole valitsuse võimuses teha kõiki rikkamaks.”

“Tarbijad on halastamatud. Nad ei osta kunagi soodustamaks vähem efektiivset tootjat ja kaitsmaks teda tagajärgede eest, mis on tingitud suutmatusest paremini juhtida. Nad tahavad olla teenindatud nii hästi kui võimalik. Ja kapitalistliku süsteemi toimimine sunnib ettevõtjaid kuuletuma tarbijate esitatud käskudele.”

“Trend bürokraatliku jäikuse suunas ei ole omane ettevõtluse evolutsioonile. See on riikliku ettevõtlusesse sekkumise tulemus.”

“Tõelised ülemused kapitalistlikus turumajanduse süsteemis on tarbijad.”

“Tööjaotuse puhul lebab ühiskonna struktuur kõigi meeste ja naiste õlul.”

“Valitsus teeskleb, et ta on õnnistatud müstilise võimega teha teeneid põhjatust küllusesarvest. Ta on korraga nii kõiketeadev kui ka kõikvõimas. Ta suudab võlukepikesega luua õnne ja küllust.”

“Ükski eraettevõte ei lange bürokraatlike juhtimismeetodite ohvriks kuni teda opereeritakse ainult kasumi teenimise eesmärgil.”

Economic Freedom and Interventionism

“Avaliku juhtimise ebaefektiivsusele puudub ravim.”

“Igapäevane kogemus tõestab kõigile peale kõige vagatsevamate sotsialismi fanaatikute ilmselgelt, et valitsuse korraldatud juhtimine on ebaefektiivne ja raiskav.”

“Keegi ei näi kahtlevat, et poliitika, mis takistab mõnedel inimestel saada rikkaks, on ülejäänud ühiskonnale äärmiselt kasulik.”

“Majandusteaduse sotsiaalne funktsioon seisneb just nimelt veatu majandusteooria arendamises ja vigasest arutlusest tingitud eksituste purustamises. Jahtides seda eesmärki, satub majandusteadlane vastakuti kõigi turupetiste ja šarlatanide tapva vaenulikkusega, kelle otseteed maise paradiisini ta paljastab.”

“Majandusteaduse suurim saavutus on see, et ta on andnud rahumeelse inimkoostöö teooria. See on põhjus miks vägivaldse konflitki ettekuulutajad on märgistanud selle haledaks teaduseks ja miks tänasel sõdade, kodusõdade ja hävitamise ajastul pole sellele rakendust.”

“Nende, kes end täna nimetavad majandusteadlasteks, kirjutistest ja õpetustest ei leia tegelikult enam mingit majandussüsteemide toimimise mõistmist.”

“Niisamuti, nagu matemaatikul on võimatu spetsialiseeruda kolmnurkadele ja jätta ringide uurimine unarusse, on võimatu olla ekspert palgamäärades õppimata kasumi ja kahjumi, ressursihindade ning valuuta ja panganduse probleeme.”

“Olles harjunud kapitalistliku keskkonnaga, peab iga ameeriklane iseenesestmõistetavaks, et igal aastal teevad ettevõtted talle kättesaadavaks midagi uut ja paremat. Vaadates tagasi oma elu aastatele, mõistab ta, et paljud vahendid, mida tema nooruses ei tuntud või mida sai nautida ainult vähemus, on nüüdseks iga majapidamise standardvarustuses. Ta on täiesti kindel, et see trend jätkub tulevikus. Ta kutsub seda lihtsalt ameerika eluviisiks ja ei mõtle pikemalt sellele, mis tegi selle pideva materiaalsete hüvede varustatuse arengu võimalikuks.”

“Pole kahtlustki, et Böhm-Bawerki raamat on kõige väljapaistvam panus moodsasse majandusteooriasse. Iga majandusteadlane peab uurima selle sisu äärmise põhjalikkuse ja ettevaatlikkusega.”

“Seetõttu pole täna midagi olulisemat, kui valgustada avalikku arvamust tõelise liberalismi, mis advokeerib vaba turumajandust, ja mitmete interventionistlikke erakondade, mis advokeerivad valitsuse sekkumist, elementaarsetest erinevustest.”

“Tagasipöördumine kulla juurde ei sõltu mingite materiaalsete tingimuste täitmisest. See on ideoloogiline probleem. See eeldab vaid üht: illusiooni, et rahakoguse suurendamine loob rikkust, kõrvale heitmist.”

“Tervemõistuslik monetaarpoliitika on üks peamisi vahendeid kommunismi salakavalate skeemide nurjamiseks.”

Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow

“Eeltingimus suuremaks majanduslikuks võrdsuseks maailmas on industrialiseerimine. Ja see on võimalik ainult läbi suurendatud kapitaliinvesteeringute, suurendatud kapitali akumulatsiooni.”

“Ikka ja jälle on kapitalismi varajased ajaloolased ajalugu võltsinud, keeruline on leida leebemat sõna.”

“Kapitalismi areng seisneb igaühe õiguses teenida tarbijaid paremini ja/või odavamalt.”

“Kapitalistidel on kalduvus liikuda nendesse riikidesse, kus on saadaval külluses tööjõudu ja kus tööjõud on mõistliku hinnaga. Ja asjaoluga, et nad toovad neisse riikidesse kapitali, toovad nad kaasa trendi kõrgemate palgamäärade suunas.”

“Kellele peaks valitsus usaldama ülesande otsustada, kas uustulnuk on suur maalikunstnik või mitte? Ta peaks toetuma alati minevikku vaatavate kriitikute ja kunstiajaloo professorite arvamusele, kes väga harva on omanud talenti geeniuse avastamiseks.”

“Kogu jutt sellest niinimetatud varajase kapitalismi kirjeldamatust õudusest on ümberlükatav ühe statistikuga: just nimelt neil aastail, mil arenes briti kapitalism, just nimelt industriaalrevolutsiooniks nimetatud ajastul Inglismaal, aastail 1760 kuni 1830, just nimelt neil aastail kahekordistus Inglismaa rahvastik.”

“Kui inflatsiooni nähakse kurjusena, siis tuleb lõpetada inflateerimine. Valitsuse eelarve tuleb tasakaalustada.”

“Kui sa pead veenma gruppi inimesi, kes ei sõltu otseselt probleemi lahendusest, ei saada sind kunagi edu.”

“Kullastandardil on üks tohutu voorus: rahapakkumise suurus on kullastandardi puhul valitsuse poliitikatest ja poliitilistest parteidest sõltumatu.”

“Kõrgem elustandard toob endaga kaasa ka kõrgema standardi kultuuris ja tsivilisatsioonis.”

“Majandusvabaduse tähendus on see: indiviid on positsioonis valida viis, kuidas ta soovib ennast integreerida ühiskonna tervikusse.”

“Me peame võitlema kõigega, mis meile avalikus elus ei meeldi. Me peame vahetama halvad ideed paremate vastu.”

“Pole olemas lääne-, kapitalistlikku riiki, kus masside olukord poleks arenenud enneolematul moel.”

“Suurettevõte sõltub täielikult oma toodangu ostjate eestkostest: suurimad ettevõtted kaotavad oma võimu ja mõju, kui nad kaotavad oma kliendid.”

“Vabadus tähendab tegelikult vabadust teha vigu.”

“Vabadus ühiskonnas tähendab, et mees sõltub teistest inimestest sama palju kui teised sõltuvad temast.”

Epistemological Problems of Economics

“Ajalugu teeb targaks, kuid mitte kompetentseks konkreetsete probleemide lahendamisel.”

“Definitsiooni järgi on tegutsemine alati ratsionaalne. On alusetu nimetada tegutsemise sihte irratsionaalseteks ainuüksi sellepärast, et sinu hinnangute järgi pole need pingutust väärt.”

“Elus on kõik pidevas voolamises.”

“Inimene ei mõtle ainult mõtlemise pärast, vaid ka selleks, et tegutseda.”

“Inimesele, kes omandab inimkäitumise probleemide üle mõtlemiseks teadusliku meetodi, näib liberalism ainus strateegia, mis suudab viia tema enda, tema sõprade ja tema armastatute, ja tõepoolest ka kõigi teiste, püsiva heaoluni.”

“Ka kõige primitiivsem kunstiteos võib väljendada tugevaimaid kogemusi, ja ta räägib meiega, kui me ainult laseme.”

“Kollektivistid idealiseerivad ainult ühte tõelist kirikut, ainult suurt rahvust… ainult tõelist riiki; kõik muu nad mõistavad hukka. Sel põhjusel on kõik kollektivistlikud doktriinid lepitamatu viha ja surmani sõdimise kuulutajad.”

“Konkreetne kogemus, millega majandusteadus ja majandusstatistika tegeleb, puudutab alati minvevikku. See on ajalugu mis sellisena ei paku teadmisi regulaarsuse kohta, mis manifesteerib end ka tulevikus.”

“Kunst ei ole midagi muud kui kõhklev ja ebapiisav üritus väljendada seni kogetut ja anda selle sisule vormi. Kunstiteos ei püüa endasse mitte kogemust vaid ainult seda, mida selle looja on suutnud kogetust väljendada.”

“Kunstiteos on üritus kogeda universumit tervikuna. Seda ei ole võimalik lahata ja kommenteerida osadena, hävitamata selle sisemist olemust.”

“Mitte inimkond, riik ega korporatiivsed üksused ei käitu, vaid üksikindiviidid ja inimeste grupid, ja nende, mitte abstraktsete kollektiivide, väärtushinnangud ja tegevused on määravad.”

“Majanduslik areng on säästjate, kes akumuleerivad kapitali, ja ettevõtjate, kes rakendavad kapitali uutel viisidel, töö. Ühiskonna teised liikmed naudivad loomulikult progressi eeliseid, kuid nad mitte ainult ei panusta sellesse midagi; nad lausa seavad sellele takistusi.”

“Me võlgneme inimühiskonna ja sellest tulenevalt ka kultuuri ja tsivilisatiooni päritolu ja arengu asjaolule, et tööjaotusest lähtuv töö on tootlikum kui töö isolatsioonis.”

“Monetaarne arvestus ei ole väärtuse arvestus ega kindlasti selle mõõtmine. Selle alus on rohkem olulise ja vähem olulise võrdlemine. See on järkude põhine järjestamine, sorteerimine, ja mitte mõõtmine.”

“Teadusliku mõtte pioneer on igas ajastus olnud üksik mõtleja. Kuid eales pole teadlase positsioon olnud üksikum kui kaasaegse majandusteaduse vallas.”

“Tähtsust ei oma mitte andmed vaid mõistus, mis neid käsitleb… Galileo polnud kindlasti esimene, kes märkas lühtri kõikuvat liikumist Pisa katedraalis.”

“Uus kogemus saab sundida meid eirama või ümberkujundama järeldusi, mis me oleme teinud eelnevatest kogemustest.”

“Vaid teadusliku protseduuri rutiini on võimalik õpetada ja esitleda õpikutes. Võimet teha teaduslikke saavutusi saab äratada ainult selles, kes juba omab vajalikke intellektuaalseid andeid ja tugevat iseloomu.”

“Väide, et tegemist on irratsionaalse käitumisega, tugineb alati meie väärtuste skaalast erinevale hinnangule. Kes iganes ütleb, et irratsionaalsus mängib rolli inimkäitumises, ütleb kõigest, et tema kaasinimesed käituvad viisil, mida ta ei pea õigeks.”

Human Action: A Treatise on Economics

“Ainus allikas, kust ettevõtja kasumid pärinevad, on tema võimekus teistest inimestest paremini ette aimata tarbijate tulevast nõudlust.”

“Ajalugu räägib vaid nende inimestega, kes teavad, kuidas seda tõlgendada.”

“Ajalugu ei paku ühtegi näidet valitsuse algatatud kapitali akumulatsioonist. Mis puutub valitsuse investeeringutesse teede, raudteede ja teiste kasulike avalike rajatiste ehitusse, siis nendeks vajalik kapital tuli üksikisikute säästudest ja valitsuse võetud laenudest.”

“Ajalugu võib meile öelda, mis juhtus minevikus. Kuid see ei määra, mis peab juhtuma uuesti tulevikus.”

“Buum põhjustab vaesumist. Kuid veel kahjulikum on tema moraalne laastamine. Ta muudab inimesed rusututeks ja masendatuteks. Mida optimistlikumad nad olid buumi illusoorses heaolus, seda suurem nende meeleheide ja frustratsioon.”

“Bürokraatlik asjaajamine on kõrgema organi autoriteedi poolt fikseeritud detailsetele reeglitele ja regulatsioonidele alluv juhtimine. See on ainus alternatiiv kasumijuhtimisele… Kus iganes pole süsteemi operatsioonid juhitud lähtudes kasumimotiivist peavad nad olema juhitud lähtudes bürokraatlikest reeglistest.”

“Ei masside igavus ega kohmetus suuda peatada progressi pioneere. Neil puudub vajadus võita eelnevalt loiude inimeste heakskiitu. Nad on vabad asumaks oma projektide kallale isegi siis, kui kõik teised nende üle naeravad.”

“Ei olnud mitte ühtegi põhjust hülgamaks vaba ettevõtluse põhimõtet panganduses.”

“Elujõuline mees, kes töökalt püüdleb oma seisundi parandamiseks, ei tegutse mitte rohkem ega vähem kui letargiline mees, kes loiult võtab asju nii nagu nad tulevad. Sest mitte millegi tegemine ja niisama passimine on samuti käitumine, ka need määravad sündmuste käiku.”

“Enam andekate, võimekamate ja tootlikemate koostöö vähem andekate, vähem võimekamate ja vähem tootlikega toob kasu kõigile. Tööjaotusest saadav kasu on alati vastastikune.”

“Enamus tegevusi ei sihi kellegi kaotust või kahju. Nad sihivad olude parandamist.”

“Enamus tudengitest võtavad igasuguse sisemise tõkketa omaks oma professorite soovitatud interventsionistlikud imerohud.”

“Ettevõtjaks ei saa treenida.”

“Ettevõtluse tsüklilised kõikumised pole mitte nähtus vabal turul vaid ettevõtlustingimusi kujundava riikliku sekkumise tulemus, mille sihiks on intressimäära langetamine alla vabal turul tekkiva taseme.”

“Iga krediidi garant on spekulatiivne äriline ettevõtmine, mille edu või ebaõnnestumine on ebamäärane.”

“Iga osapool hindab kõrgemalt saadavat hüve, kui seda, mille ta ära annab. Vahetussuhe, hind, ei ole hinnangute võrdsuse tulemus, vaid vastupidi, hinnangute erinevuste tulemus.”

“Inimelu on katkematu jada üksikutest tegudest.”

“Inimene kasutab mõistust valimaks omavahel sobimatute rahulduste ja vastuoluliste ihade vahel.”

“Inimese vabadus kapitalismis on konkurentsi mõju tulemus.”

“Inimesel on ainult üks vahend eksimuse vastu võitlemiseks: mõistus.”

“Inimkäitumine on sihipärane käitumine.”

“Innovaatoreid ja loovaid geeniuseid ei saa kasvatada koolides. Nad on just nimelt inimesed, kes trotsivad seda, mida kool on neile õpetanud.”

“Kaasaegne tsivilisatsioon on laissez faire filosoofia produkt. Seda pole võimalik säilitada valitsuse kõikvõimsuse all.”

“Kaasaegse hoolekande koolkonna väljaanded, nii nagu ka sotsialistlike autorite puhul, tuginevad iseenesestmõistetavale väitele, et on külluslikult kapitalikaupasid. Sellisel juhu näib loomulikult olevat lihtne leida vasturohi kõigile probleemidele, anda kõigile vastavalt nende vajadustele ja teha kõik perfektselt õnnelikuks.”

“Kapitalism andis maailmale, mida see vajas, kõrgema elustandardi püsivalt kasvavale inimeste hulgale.”

“Kapitalismi iseloomustav jälg majandusajaloos on lõppematu majandusareng, kättesaadavate kapitalikaupade hulga stabiilne kasv ja jätkuv arengutrend üldises elustandardis.”

“Kasumile orienteeritud ettevõtte on sunnitud rakendama kõige efektiivsemaid tootmismeetodeid. Ainus, mis piirab ettevõtja püüdlusi täiendada oma ettevõtte vahendeid, on kapitalipuudus.”

“Konkurendid sihivad meisterlikkust ja saavutuste esikohale seadmist vastastikuse koostöö süsteemis. Konkurentsi funktsioon on anda igale sotsiaalse süsteemi liikmele positsioon, millel ta saab kõige paremini teenida tervet ühiskonda ja selle liikmeid.”

“Krediidiekspansioon on valitsuse peamine tööriist nende võitluses turumajanduse vastu. Nende käes on see võlukepp, mis kavandatud nõiduma minema kapitalikaupade nappust, langetama intressimäära või seda täielikult ära kaotama, rahastama valitsuse pillavat kulutamist, sundvõõrandama kapitalistelt, leiutama igavesi buume, ja tegema kõiki rikkaks.”

“Krediidiekspansiooni lõpptulemus on üldine vaesumine.”

“Krediidiekspansiooni olemus ei ole üleinvesteerimine, vaid investeerimine valedesse suundadesse, s.t. väärinvesteerimine.”

“Kui krediidiekspansiooni ei peatata aegsasti, muutub buum kokkukukkuvaks buumiks; algab põgenemine reaalväärtustesse, ja rahandussüsteem variseb kokku.”

“Kui kõiki teisi loomi juhivad tingimusteta oma enese elu säilitamise impulss ja paljunemise impulss, siis inimesel on võime alistada neidki impulsse. Ta suudab kontrollida nii oma seksuaalseid ihasid kui ka oma elutahet. Ta suudab loobuda oma elust, kui ainsad tingimused, milles ta peaks seda säilitama, tunduvad talumatud. Inimene suudab surra millegi nimel või sooritada enesetappu. Elamine on inimese jaoks valiku tulemus, väärtushinnangu põhine otsus.”

“Kõik, mida mõeldakse, tehakse ja saavutatakse on indiviidide sooritus. Uued ideed ja innovatsioonid on alati ebatavaliste inimeste saavutused.”

“Käitumine on katse asendada vähem rahuldust pakkuv asjade seis rohkem rahuldust pakkuva vastu. Sellist tahtlikult esile kutsutud muutust nimetame me vahetuseks.”

“Käitumine on piiratud võimu ja kontrolli demonstratsioon. See on manifestatsioon inimesest, keda hoiavad vaos tema piiratud vaim, tema keha füsioloogiline iseloom, muudatused tema keskkonnas ja väliste tegurite nappus, millest sõltub tema heaolu.”

“Loogiline mõtlemine ja reaalne elu ei ole kaks eraldiseisvat asja. Loogika on inimese ainus vahend reaalsuse probleemide mõistmiseks.”

“Majandusliku teadmuse kogum on asendamatu osa inimtsivilisatsiooni struktuurist; see on vundament, mille toele on ehitatud moodne industrialism ja kõik viimaste sajandite moraalsed, intellektuaalsed, tehnoloogilised ja terapeudilised saavutused.”

“Majandussüsteemi mõjutav laineline liikumine, buumiaegade ja neile järgnevate kriisiaegade esinemine, on korduvate krediidekspansiooniga turu intressimäära langetamiskatsete vältimatu tulemus.”

“Majandusteadlaste ameti väljaarenemine on interventsionismi kõrvalharu. Elukutseline majandusteadlane on spetsialist, kes on keskne erinevate valitsuse meedete kujundamises, mis sekkuvad ettevõtlusesse. Ta on ekspert majandusseadusandluse vallas, mis täna sihib eranditult turumajanduse toimimise takistamist.”

“Majandusteadlaste piisavalt tugeva surve puhul tunnistavad mõned hoolekande propagandistid ja sotsialistid, et keskmise elustandardi halvenemist saab vältida ainult seni korjatud kapitali säilitamisega ja et majanduslik areng sõltub täiendavast kapitali akumulatsioonist.”

“Majandusteadus, haruna üldisemast inimkäitumise teooriast, käsitleb kogu inimese käitumist, s.o. inimese ettekavatsetud püüdlust valitud eesmärkide saavutamiseks, ükskõik, mis need eesmärgid ka oleks.”

“Majandusteadus ei räägi kaupadest ja teenustest; see räägib inimvalikutest ja -käitumisest.”

“Majandusteadust ei tohi taandada klassiruumidesse ja statistika kontoritesse ja ei tohi jätta esoteerilistele ringkondadele. See on inimelu ja -käitumise filosoofia ja puudutab kõiki ja kõike. See on tsivilisatsiooni ja inimeksistentsi tuum.”

“Me võime täielikult toetada religioosseid ja eetilisi ettekirjutusi, mis kuulutavad, et see on inimese kohus aidata tema õnnetuid vendi, kelle loodus on määranud hukule. Kuid selle kohuse tunnistamine ei vasta küsimusele, milliseid meetoteid tuleks selleks soorituseks kasutada.”

“Meelib see meile või mitte, kuid on fakt, et majandusteadus ei saa jääda ainult õpetlaste ja spetsialistide piiratud gruppidele kättesaadava teadmuse esoteeriliseks haruks. Majandusteadus tegeleb ühiskonna fundamentaalsete probleemidega; see puudutab kõiki ja kuulub kõigile. See on iga kodaniku peamine ja õige uurimisvahend.”

“Meie kaasaegsetel on äärmiselt raske kujutleda vabapanganduse situatsiooni kuna nad peavad valitsuse sekkumist pangandusse iseenesestmõistetavaks ja vajalikuks.”

“Mida majandusarvestus vajab on rahandussüsteem, mille toimimine pole valitsuse sekkumise poolt saboteeritud.”

“Mida need inimesed, kes nõuavad võrdsust, silmas peavad, on alati nende endi tarbimisvõimekuse suurendamine.”

“Mida on vaja edasise krediidiekspansiooni vältimiseks, on kehtestada pangandusärile üldised ettevõtlus- ja tsiviilseadused sundimaks iga indiviidi ja ettevõtet täitma kõiki kohustusi täielikus kooskõlas lepingu tingimustega.”

“Mida on vaja tootmise põhjendatud laienemiseks on täiendavad kapitalikaubad, mitte raha või katteta vahetusvahend. Krediidibuum ehitatakse pangatähtede ja deposiitide liivadele. See peab kokku kukkuma.”

“Mis eristab edukat ettevõtjat ja promootorit teistest inimestest on just nimelt see asjaolu, et ta ei lase end juhtida sellest, mis oli ja on, vaid korraldab oma afäärid enda tuleviku nägemuse põhjal. Ta näeb minevikku ja olevikku samamoodi nagu teised; kuid ta hindab tulevikku teisiti.”

“Mis eristab inimest loomadest, on võime taibata tööjaotuse põhisest koostööst saadavaid eeliseid.”

“Mitte keegi pole positsioonis kehtestada, mis peaks tegema kaasinimest õnnelikumaks.

“Mõistus on inimese ainulaadne ja eristav omadus. Prakseoloogial ei ole vajadust esitada küsimust, kas mõistus on sobiv tööriist ülima ja absoluutse tõe tunnetamiseks. Ta tegeleb mõistusega ainult selles ulatuses, mis puudutab inimese käitumist.”

“Nii kui majanduslik vabadus, mida turumajandus võimaldab oma osalistele, eemaldatakse, muutuvad kõik poliitilised vabadused ja õiguste deklaratsioonid plämaks.”

“Nii nagu müstiline ühtekuulustunne ei ole rassiviha inimesele loomulik sisemine fenomen. See on ideoloogiate tulemus.”

“On asjatu väita, et elu ja reaalsus ei ole loogilised. Elu ja reaalsus pole ei loogilised ega ebaloogilised; nad lihtsalt on. Aga loogika on ainus inimesele kättesaadav vahend, millega mõlemat mõista.”

“Pole mingeid vahendeid mõõtmaks erinevate inimeste õnnelikkust ega samade inimeste õnnelikkust erinevatel aegadel.”

“Pole olemas teistsugust vabadust ja priiust, kui see, mille toob kaasa turumajandus. Totalitaarses hegemoonilises ühiskonnas on ainus vabadus, mis jääb individiidile, sest seda ei saa talt ära võtta, vabadus teha enesetappu.”

“Priius ja vabadus on inimese seisund lepingulises ühiskonnas.”

“Püüded suurendada ringluses oleva raha hulka kas valitsuse kulutamisvõimekuse tõstmiseks või ajutiseks intressimäära langetamiseks lõhuvad kõik valuutasuhted ja häirivad majandusarvestust.”

“Ratsionaalne käitumine tähendab, et inimene, seistes vastakuti faktiga, et ta ei saa rahuldada kõiki oma kihki, ihasid ja isusid, rahuldab need, mida ta peab kõige kiireloomulistemaks.”

“Raudteeettevõtete suurus ja majanduslik võimsus ei takistanud autode ja lennukite esile kerkimist.”

“Reklaamitrikid ja riukad on ühtemoodi kättesaadavad nii parema kui ka kehvema toote müüjale. Aga ainult esimene naudib paremast tootekvaliteedist saadud eeliseid.”

“See, mida valitsus kulutab rohkem, kulutab avalikkus vähem. Avalikke töid ei teostata võlukepi imelise jõuga. Nende eest makstakse kodanikelt ära võetud vahenditega.”

“See on laialt levinud eksiarvamus, et oskuslik reklaam võib panna tarbija ostma, mida iganes reklaamija tahab. Selle legendi järgi on tarbija tugeva survega reklaami vastu lihtsalt kaitsetu. Kui see vastaks tõele, sõltuks äriline edu ja ebaõnnestumine ainult reklaamist.”

“Tehing on alati kasulik nii ostjale kui ka müüjale. Isegi kahjumiga müüv inimene on paremas olukorras kui ta oleks siis, kui ta ei saaks üldse müüa või müües veelgi madalama hinna juures.”

“Turudemokraatia seisneb asjaolus, et inimesed teevad ise oma valikud ja ühelgi diktaatoril pole võimu sundida neid alluma oma väärtushinnangutele.”

“Turumajanduses ei ole ostjate ja müüjate huvide vahel konflikte.”

“Turumajandus ei vaja apologeete ega propagandiste. Talle kehtib söör Christopher Wreni hauakiri St. Paulis: Si momentum requiris, cirumspice. [Kui sa otsid tema monumenti, vaata end ümbritsevat.]”

“Turumajandus on tootmisvahendite eraomanduse tingimustes aset leidva tööjaotuse sotsiaalne süsteem. Igaüks toimetab iseenda eest; kuid kõigi teod sihivad nii teiste kui ka iseenda vajaduste rahuldamist. Igaühe tegevus teenib tema kaaskodanikke.”

“Tõsi, inimene ei saa põgeneda surma eest. Kuid olevikus on ta elus; ja elu, mitte surm, saab ta üle võimust… See on inimese sisemises olemuses, et ta püüab säilitada ja võimendada oma elu, et ta pole rahulolev ja üritab vabaneda ebamugavusest, et ta otsib seda, mida võib nimetada õnneks.”

“Tänastes tingimustes ei saa ühelegi intelligentsele inimesele olla midagi tähtsamat kui majandus. Tema enda ja tema järelkasvu saatus on mängus.”

“Tööandja või tööline, kellele on usaldatud ettevõtte osakonna juhtimine, omab vabadust diskrimineerida palgates töötajaid, vallandada neid arbitaarselt või vähendada nende palkasid alla turumäära. Kuid mõnuledes sellistes arbitaarsetes tegudes, seab ta ohtu oma ettevõtte kasumlikkuse.”

“Vabadus on jagamatu. Nii kui hakatakse seda piirama, alustatakse allakäiguga, mida on keeruline peatada.”

“Vaid tegevust ja tootmist juhtiv inimmõistus on loov.”

“Valitsejatele ei meeldi tunnistada, et peale füüsika ja bioloogia piiravad nende võimu ka muud seaduspärasused. Eal ei pane nad oma ebaõnnestumisi ja pettumusi majandusseaduste rikkumise arvele.”

“Valitsus tähendab alati sundi ja kohustamist ja on olemuselt alati vabaduse vastand.”

“Varased industrialistid olid peamiselt mehed, kelle juured olid samas sotsiaalses kihis, kust tulid nende töölised. Nad elasid väga tagasihoidlikult, kulutasid majapidamisele vaid murdosa oma teenistusest ja panid ülejäänu tagasi ettevõtlusesse.”

“Varem või hiljem sisenevad kõik kapitalikaubad lõpptoodangusse ja läbi kasutamise, tarbimise ning kulumise lakkavad nad olemast.”

“Õiglase hinna kontseptsioonis puudub igasugune teaduslik tähendus; see on maskeering soovidele, püüe luua reaalsusest erinevat asjade seisukorda.”

“Ühiskond, mis valib kapitalismi ja sotsialismi vahel, ei vali kahe sotsiaalse süsteemi vahel; ta valib sotsiaalse koostöö ja ühiskonna lagunemise vahel. Sotsialism ei ole alternatiiv kapitalismile; see on alternatiiv igale süsteemile, milles inimesed elavad inimolenditena.”

Interventionism: An Economic Analysis

“Esimene samm, mis viis sõdurite sõdadest tagasi totaalsetesse sõdadesse oli kohustusliku sõjaväeteenistuse kehtestamine. Vähehaaval kaotas see erinevused sõdurite ja kodanike vahel.”

“Mida inimkond täna vajab on vabanemist ebaloogilistest loosungitest ja tagasipöördumist terve mõistuse juurde.”

“Mitte kõik, mis tänapäeval eksisteerib, pole mõistlik; kuid see ei tähenda, et kõik, mis ei eksisteeri, on arukas.”

Liberalism

“Alkohoolik ja narkosõltlane kahjustavad oma käitumisega ainult iseennast; inimene, kes rikub ühiskonnas inimese elu üle valitsevaid moraalireegleid ei kahjusta mitte ainult ennast, vaid kõiki.”

“Iga ja kõigi tsivilisatsioonide, kaasarvatud meie oma, aluseks on tootmisvahendite eraomandus. Kesiganes soovib kritiseerida kaasaegset tsivilisatsiooni alustab seetõttu eraomandist.”

“Igat sorti šovinism on ekslik.”

“Inimesi ei saa teha õnnelikuks vastu nende tahtmist.”

“Jõu ja idee vahelises võitluses võidab alati viimane.”

“Jätkuv kinnipidamine kohtusliku hariduse poliitikast on täiesti kokkusobimatu pingutustega saavutada püsivat rahu.”

“Kaasaegne tsivilisatsioon ei kao kui ta seda just läbi enesehävituse ei tee. Ükski välisvaenlane ei suuda seda hävitada.”

“Kuni riigid hoiavad kinni kaitsvatest tariifidest, migratsiooni tõketest, kohustuslikust haridusest, interventsionismist ja riiklusest, tõusevad järjepanu inimkonda vaevama konfliktid, mis on iga hetk võimelised muutuma sõjaks.”

“Kurjus, mida inimene põhjustab oma ligimesele, ei kahjusta mitte ainult seda, kellele seda tehakse, vaid ka seda, kes seda teeb. Miski ei korrumpeeri inimeset nii palju kui seaduse käeks olemine ja inimeste kannatama panemine.”

“Lihtsalt ei ole muud valikut kui see: kas hoiduda sekkumisest vabaturu toimimisse või delegeerida kogu tootmise ja jaotamise juhtimine valitsusele. Kas kapitalism või sotsialism: ei ole olemas vahepealset teed.”

“Miski pole aga nii halvasti põhjendatud kui avaldus kõigi inimrassi liikmete väidetavast võrdsusest.”

“Rahaline arvestus ja kuluarvestus moodustavad kapitalistliku ettevõtja oluliseima intellektuaalse tööriista, ja ei keegi muu kui Goethe kuulutas kahekordse raamatupidamise inimmõistuse üheks suurepäraseimaks leiutiseks.”

“Retooriline ülespuhumine, muusika ja laulu kõlamine, lippude lehvimine, lilled ja värvid teenimas sümboolika rolli ja liidrite püüded liita järgijaid oma isiku külge. Liberalismil pole selle kõigega midagi pistmist. Sellel pole erakonnalille ega erakonnavärvi, pole erakonnalaulu ega erakonnaiidoleid, ei sümboleid ega loosungeid. Sellel on argumentide sisu. Need peavad viima võiduni.”

“See on kinnitatud fakt, et alkoholism, kokainism ja morfism on surmavaenlased elule, tervisele ja töö- ning naudinguvõimekusele… Kuid see on kaugel tõestusest, et võimuorganid peavad sekkuma nende pahede maha surumiseks kaubanduslike keeldudega…Nendest naudingutest veelgi kahjulikum, väidavad mõned, on kurja kirjanduse lugemine.”

“Tegelikult on ainult üks lahendus: riik, valitsus, seadused ei tohi end mingil moel siduda koolitamise ja haridusega. Avalikke vahendeid ei tohi kasutada sellisteks otstarveteks. Noorte kasvatamine ja juhendamine tuleb täielikult jätta vanematele ja erasektori assotsiatsioonidele ja institutsioondele.”

“Tööjõujaotuse vooruslikkus on see, mis eristab inimest loomadest. Tööjõujaotus on see, mis on teinud mannetu inimese, kes jääb füüsilise jõu poolest enamusele loomadest oluliselt alla, maa valitsejaks ja tehnoloogiliste imede loojaks.”

Liberty and Property

“Eraomandi ja piiratud valitsusega sotsiaalne süsteem on ainus süsteem, mida on vaja tsiviliseerimaks kõiki, kellel on sisemine võimekus omandada isiklikku kultuuri.”

“Kapitalismile iseloomulik joon, mis eristab teda eelkapitalistlikest tootmismeetoditest, oli uus turundusprintsiip. Kapitalism ei ole niisama masstootmine, vaid masstootmine masside vajaduste rahuldamiseks.”

“Mine keskmise ameerika perekonna koju ja sa näed kelle jaoks masinavärgi rattad käivad.”

“Valitsus on sisuliselt vabaduse eiramine.”

Money, Method, and the Market Process

“Kapitalism ei vaja ei propagandat ega apostleid. Selle saavutused räägivad enda eest. Kapitalism täidab ootused.”

“Mõistus on inimese peamine varustus bioloogilises võitluses oma eksistentsi ja ellujäämise säilimise ja laienemise nimel. Lollidemaal poleks sellele mingit rakendust ja see poleks välja arenenudki.”

“On vastuoluline toetada madalate kaubandustõkete poliitikat. Kaubandustõkked on kas kasulikud, mis juhul ei saa nad olla piisavalt kõrged, või nad on kahjulikud, mis juhul nad peavad lõplikult kaduma.”

“Turumajandus/kapitalism on sotsiaalne süsteem, kus valitsevad tarbijad.”

“Vähemarenenud riikide heaolu tõstmise probleemi ei saa lahendada materiaalse abiga. See on vaimne ja intellektuaalne probleem. Heaolu ei ole lihtsalt kapitaliinvesteeringute küsimus. See on ideoloogiline küsimus. Mida vähemarenenud riigid vajavad esimesena, on majandusliku vabaduse ja eraettevõtluse ideoloogia.”

Nation, State, and Economy

“Avalik ettevõte ei suuda vabas konkurentsis eraettevõttega kusagil püsima jääda; ta on tänapäeval võimalik vaid seal, kus tal on konkurentsi välistav monopol. Ainuüksi see on tõend tema madalamast efektiivsusest.”

“Igal reaktsionääril on puudus intellektuaalsest sõltumatusest.”

“Lõppude lõpuks, kultuur on rikkus. Ilma heaoluta, ilma rikkuseta, pole eales olnud kultuuri.”

“Majandusajalugu on tööjõujaotuse areng.”

“Majanduspoliitika suhtes on sotsialism ja kommunism identsed.”

“Määratute ohverduste suhtes, mida riik nõuab indiviidilt läbi veremaksu, näib üsna teisejärguline, kas ta hüvitab sõdurile suuremal või vähemal määral sõjaväeteenistuse kohustusest põhjustatud ajakaotuse eest.”

“Nad ei püüdle heaolu ja rikkuse poole sellepärast, et nad näevad neis kõrgemat väärtust, vaid sellepärast, et nad teavad, et igasugune kõrgem ja sisemine kultuur eeldab välist heaolu.”

Notes and Recollections

“Kuidas keegi käitub vältimatu katastroofi puhul on temperamendi küsimus. Keskkoolis, nagu oli kombeks, valisin ma oma motoks Vergiliuse fraasi: Tu ne cede malis sed contra audentior ito. Ära alistu kurjusele vaid hakka sellele üha julgemalt vastu. Ma meenutasin neid sõnu sõja kõige pimedamal tunnil. Ikka ja jälle olin sattunud olukordadesse, kust mõistlik kaalutlemine ei suutnud leida pääseteed; aga siis sekkus ootamatu, ja sellega kaasnes lunastus. Ma ei kaotanud julgust ka nüüd. Ma tahtsin teha kõike, mida majandusteadlane võiks teha. Ma ei väsinud ütlemast seda, mida teadsin olevat tõsi.”

“Mu teooriad selgitavad, kuid ei suuda aeglustada suure tsivilisatsiooni allakäiku. Ma alustasin reformijana, kuid sain kõigest allakäigu ajaloolaseks.”

“Otto Bauer oli liiga tark mitte mõistmaks, et mul oli õigus, kuid ta ei andestanud mulle kunagi selle eest, et ma muutsin ta Millerandiks. Tema kaasbolševike rünnakud tabasid kodu lähedalt, kuid ta suunas oma vaenulikkuse oma vastaste asemel minule. Jõulise vihkajana valis ta alatud võtted mu hävitamiseks.”

Omnipotent Government

“Ainult bürokraatidel võib tekkida idee, et ainuüksi uute ametkondade loomine, uute määruste välja kuulutamine ja valitsuse töötajate arvu suurendamine on positiivsed ja kasulikud meetmed.”

“Eales pole keegi soovitanud diktaatorlust, mis sihiks teisi eesmärke kui neid, mis ta ise heaks kiitis. See, kes propageerib diktaatorlust, propageerib oma enda tahte piiramatut võimu.”

“Ei vasta tõele, et ohud rahu säilitamisele, demokraatiale, vabadusele ja kapitalismile, on massiülestõusu tulemus. Need on parima ühiskonna poolt hellitatud õpetlaste ja intellektuaalide, rahaliselt kindlustatud poegade, kirjanike ja kunstnike saavutused.”

“Eliit peaks olema parem läbi veenmise vooruslikkuse, mitte laskekomandode abiga.”

“Enamused ei ole vigadele ja pettumustele vähem avatud kui kuningad ja diktaatorid. See, et fakt on enamuse poolt tõeseks peetud ei tõenda veel selle tõesust.”

“Inimene sünnib asotsiaalse ja antisotsiaalse olevusena. Vastsündinud laps on metslane. Egoism on tema loomus. Ainult elukogemus ja tema vanemate, vendade, õdede, mängukaaslaste ja hiljem teiste inimeste õpetused sunnivad teda tunnistama sotsiaalse koostöö eeliseid ja vastavalt muutma oma käitumist.”

“Jõud ja raha mõlemad on ideede vastu impotentsed.”

“Ka demokraatia pole jumalik.”

“Kapitali tohutu ülekandumine Lääne-Euroopast mujale maailma oli kapitalismiajastu üheks väljapaistvaks sündmuseks. See on arendanud looduslikke ressursse kaugeimates paikades. See on tõstnud elustandardit inimestel, kes igiammustest aegadest alates polnud oma materiaalses seisundis saavutanud mingit arengut.”

“Konstitutsioonilise seadusandluse formalistlikust vaatepunktist võib Ühendriike ja Šveitsi Konföderatsiooni kahtlemata ikka veel klassifitseerida föderatsioonideks, kuid tegelikkuses liiguvad nad üha enam tsentraliseerumise suunas.”

“Korruptsioon on kurjus omane igale valitsusele, mida ei kontrolli valvas avalik arvamus.”

“Kujutlege maailma, kus liberalism on ülimuslik… seal on tootmisvahendite eraomandus. Turu toimine pole seal valitsuse sekkumise poolt takistatud. Seal pole kaubandustõkkeid; inimesed elavad ja töötavad, kus nad tahavad.”

“Kunstis ja kirjanduses ei saa olla vabadust, kui valitsus otsustab, kes neid looma peab.”

“(Liberaalses maailmas) ei ole vahet kuhu on tõmmatud riigipiirid… Sellises maailmas saaksid iga küla või piirkonna elanikud rahvahääletusel ise otsustada, millise riigi alla nad tahavad kuuluda.”

“Lääne-Euroopa arendas kohustusliku avaliku hariduse süsteemi. See tuli Ida-Euroopasse kui Lääne tsivilisatsiooni saavutus. Kuid segakeelelistel aladel muutus see valitsuste kätes kohutavaks relvaks.”

“Me peame nägema tingimusi nii nagu nad tegelikult on, mitte nii nagu me tahaksime, et nad oleksid.”

“Mõistus on inimese peamine ressurss tema võitluses ellujäämise nimel.”

“Mõistuse suurim saavutus on sotsiaalsest koostööst ja sellega kaasnevast tööjõujaotusest saadavate kasude avastamine.”

“Müügimees tänab klienti oma poe patroneerimise eest ja palub tal tulla uuesti. Kuid sotsialistid ütlevad: Olge tänulikud Hitlerile, tänage Stalinit; olge kenad ja alandlikud, siis on suurmees hiljem lahke ka teiega.”

“Ratsionaalne ja irratsionaalne tähendavad alati: mõistlik või mitte soovitud sihtide pärane. Ei ole olemas sellist asja nagu absoluutne ratsionaalsus või irratsionaalsus.”

“Šovinism ei sünnitanud rahvuslust. Selle peamiseks funktsiooniks rahvuslike poliitikate skeemis on kaunistada rahvusluse demonstratsioone ja festivale. Inimesed küllastuvad rõõmust ja uhkusest, kui ametlikud kõnelejad tervitavad neid kui inimkonna eliiti ja ülistavad nende esivanemate surematuid tegusid ja nende relvastatud jõudude võitmatust. Kuid, kui sõnad hääbuvad ja pidustused jõuavad lõpule, pöörduvad inimesed koju ja lähevad magama. Nad ei roni lahinguratsude selga.”

“Suurte koloniaalprojektide initsiatiiv ei tulnud mitte finantsvallast ja ettevõtlusest vaid valitsustelt.”

“Tõsi, lühikeses perspektiivis võib valitsus langetada intressimäära. Ta võib trükkida täiendavalt paberraha. Ta saab võimaldada krediidiekspansiooni läbi pankade. Ta saab seega luua kunstliku buumi ja näiliselt tekitada heaolu. Kuid selline buum on varem või hiljem määratud lõppema ja kaasa tooma majanduskriisi.”

“Upsakus ja oma rahvuse ülehindamine on igati tavapärased. Kuid oleks vale oletada, et viha ja välismaalaste põlgus on loomulikud ja kaasasündinud omadused. Isegi sõdurid, kes võitlevad oma vaenlaste tapmiseks, ei vihka üksikut vastast, kui nad peaksid teda kohtama väljaspool lahingut.”

“Vabadust, demokraatiat, rahu ja eraomandit peetakse heaks, sest nad on parimad vahendid inimese õnne ja heaolu edendamiseks. Liberalism tahab tagada inimesele hirmu ja puuduse vaba elu. See on kõik.”

“Valge mehe edev ülbus ja tobe rassiuhkus varjutasid Briti administratsiooni imepärased saavutused Indias.”

“Vastab tõele, et paljud tööstuslike muudatuste pioneerid said rikkaks. Kuid nad omandasid oma rikkuse, pakkudes avalikkusele autosid, lennukeid, raadioid, külmkappe, liikuvaid ja rääkivaid pilte ja mitmekesist valikut vähem tähelepanuväärsetest, kuid mitte vähem kasulikest, innovatsioonidest. Need tooted ei olnud kindlasti ametkondade ja bürokraatide saavutused.”

On the Manipulation of Money and Credit

“Alati on see inflatsiooniline poliitika mitte majanduslikud tingimused, mis toob kaasa monetaarse devalvatsiooni. Kurjus on loomult filosoofiline.”

“Feodaalses ühiskonnas said inimesed rikkaks läbi sõja ja vallutamise ja läbi monarhi helduse. Inimesed jäid vaeseks, kui nad lahingus alistati või kui nad langesid monarhi soosingust välja. Kapitalistlikus ühiskonnas saavad inimesed rikkaks otseselt, olles tarbekaupade tootjad.”

“Kas suudab keegi kahelda, et Euroopa sõdivad rahvad oleksid tüdinud konfliktist palju varem, kui nende valitsused oleksid selgelt, siiralt ja viivitamatult esitanud neile arve sõjalistele kulutustele?”

“Kui jätkub rahatrükiga valitsuse defitsiidi katmise praktika, siis tuleb vältimatult päev, pigem varem kui hiljem, mil seda rada käivate riikide rahandussüsteem kukub täielikult kokku. Rahaühiku väärtus langeb üha rohkem ja rohkem kuni ta lõpuks kaob täielikult.”

“Laine laine järel tulevate majanduslike tõusude ja mõõnade fenomeni põhialus on seega iseloomult ideoloogiline. Tsüklid ei kao seni, kuni inimesed usuvad, et intressimäära võib vähendada mitte läbi kapitali akumulatsiooni, vaid läbi panganduse.”

“Monetaarse ühiku väärtus ei sõltu riigi rikkusest, vaid pigem rahakoguse ja rahanõudluse suhtest. Seega, ka rikkaimal riigil võib olla halb valuuta ja vaeseimal hea.”

“See on kapitalistliku majanduse loomuses, et lõpliku analüüsi järgi on tootmisvahendite hõive suunatud ainult tarbijate vajaduste teenimiseks.”

“Seetõttu on kapitalistlik sotsiaalne kord majanduslik demokraatia selle sõna kõige rangemas mõttes. Lõpliku analüüsi järgi on kõik otsused sõltuvuses inimeste kui tarbijate tahtest. Seega, millal iganes on tarbijate ja ärijuhtide vaadete vahel konflit, tagavad turujõud, et lõpuks võidavad tarbijate vaated.”

Planned Chaos

“Krediidiekspansioon võib põhjustada ajutise buumi. Kuid selline kunstlik heaolu peab kaduma üldise majanduskriisi, languse näol.”

“Probleem on alati sama: valitsus või turg. Ei ole kolmandat lahendust.”

“Tarbijad kannatavad kui maa seadused tõkestavad kõige efektiivsematel ettevõtjatel oma tegevust laiendada. Mõned ettevõtted kasvasid suurteks just oma edu tõttu masside nõudluse rahuldamisel.”

“Vaatamata kõigi valitsuste ja peaaegu kõigi erakondade antikapitalistlikele poliitikatele, saab kapitalistlik tootmismeetod siiski hakkama oma sotsiaalse funktsiooniga, pakkudes tarbijatele rohkem, paremaid ja odavamaid kaupu.”

Planning for Freedom

“Bürokraatidele omase grupihuvi seisukohast on progress iga meede, mis paisutab valitsuse palgafondi.”

“Defitsiitsete kulude poliitika õõnestab kõigi inimestevaheliste suhete ja lepingute aluseid. See nurjab igasugused säästud, sotsiaaltoetused ja pensionid.”

“Ei vasta tõele, et võõrriikide majanduslikku tagurlust saab panna nende rahvaste tehnoloogilise ignorantsuse arvele.”

“Keegi ei tohiks eeldada, et ükski loogiline argument või ükski kogemus suudaks eales kõigutada nende peaaegu religioosset innukust, kes usuvad pääsemisse läbi kulutamise ja krediidiekspansiooni.”

“Krediidiekspansioon ei ole imeravim inimeste õnnelikuks tegemiseks. Buum, mida ta tekitab viib vältimatult fiasko ja viletsuseni.”

“Kui keelduda vabast turumajandusest inimese ekslikkuse ja moraalse nõrkuse tõttu, tuleb samal põhjusel keelduda ka igasugusest valitsuse tegevusest.”

“Loomulikult ei ole kapitalistid ja ettevõtjad reeglina pühakud, kes hiilgavad enesesalgamise vooruslikkusega. Kuid niisamuti pole pühaklikud nende kriitikud.”

“Mis teeb firma suureks, on tema edu klientide nõudmiste täitmisel parimal moel. Kui suurem ettevõte ei teeniks inimesi paremini kui väike, oleks ta juba ammu väikseks koondatud.”

“Pseudoliberaalid monopoliseerivad õpetamise tööd mitmetes ülikoolides. Sotsiaalteaduste õpetajateks ja juhendajateks nimetatakse ainult inimesi, kes nendega nõustuvad, ja kasutatakse ainult õpikuid, mis toetavad nende ideid.”

“Rääkides võrdsusest ja nõudes jõuliselt selle teostamist, ei toeta keegi oma enda praeguse sissetuleku kärpimist.”

“Suured ideede vahelised konfliktid tuleb lahendada otsekoheste ja avameelsete meetoditega; neid ei saa lahendada riugaste ja hädaabinõudega.”

“Türannia on sotsialismi poliitiline tagajärg, nii nagu esindusvalitsus on turumajanduse poliitiline tagajärg.”

Socialism: An Economic and Sociological Analysis

“Ainult ideed võivad saada jagu ideedest.”

“Alates kolmandast sajandist on kristlus alati teeninud samaaegselt nii neid, kes toetasid sotsiaalset korda, kui ka neid, kes soovisid seda kukutada… Nii on see ka täna: kristlus võitleb nii sotsialismi poolt kui ka selle vastu.”

“Ei ole mingit olemuslikku erinevust demokraatliku riigi piiramatu võimu ja autokraadi piiramatu võimu vahel.”

“Jõukuse suurendamise iha saab rahuldada läbi vahetuse, mis on ainus võimalik meetod kapitalistlikkus majanduses, või läbi vägivalla ja petitsiooni militaristlikus ühiskonnas, kus tugevad omandavad jõuga, nõrgad petitsiooniga.”

“Kapital ei taastooda end ise.”

“Keegi ei leia omale turvalist pääseteed, kui ühiskond rühib hävingu suunas. Seega igaüks, oma enda huvides, peab tõukama end jõuliselt intellektuaalsesse võitlusesse. Keegi ei saa jääda muretuks kõrvalseisjaks; kõigi heaolu sõltub tulemusest.”

“Kogemus näitab, et miski ei toimi väiksema tõhususega ja suurema tööjõu ning igasuguse materjali raiskamisega kui avalike teenistuste ettevõtmised. Eraettevõtlus seevastu iseenesest ajendab omanikku töötama oma enese huvides suurima tõhususega.”

“Kogu ratsionaalne käitumine on eelkõige individuaalne käitumine. Ainult indiviid mõtleb. Ainult indiviid arutleb. Ainult indiviid tegutseb.”

“Korduvalt sõimatud poodnikud on kaotanud orjatöö ja pärisorjuse, teinud naistest meestega võrdsete õigustega kaaslased, kuulutanud võrdsust seaduse ees ja mõtte- ning arvamusvabadust, kuulutanud sõja sõjale, kaotanud piinamise ja leevendanud karistuste julmust. Milline kultuurijõud saab hoobelda sarnaste saavutustega?”

“Kristlik sotsialism on niisamuti sotsialism.”

“Kõik katsed sundida inimolendite elutahet millegi teenistusse, mida nad ei soovi, on määratud ebaõnnestuma.”

“Liberalism ja kapitalism kõnetavad rahulikke ja tasakaalustatud meeli. Nad lähtuvad rangest loogikast, kõrvaldades iga pöördumise emotsioonidesse. Sotsialism seevastu töötab emotsioonidega, üritab rikkuda loogilisi kaalutlusi, sütitades isikliku huvi tunnet, ja lämmatada mõistuse häält, äratades primitiivseid instinkte.”

“Liberalism võitleb tootmisvahendite eraomanduse eest, sest ta ootab selliselt majanduslikult korralduselt kõrgemat elatusstandardit, mitte sellepärast, et ta tahab aidata omanikke.”

“Majandusarvestus saab toimida ainult rahaliste hindadega, mis on kehtestatud tootmiskaupade turul, ühiskonnas, mis tugineb tootmisvahendite eraomandusele.”

“Me lihtsalt ei saa öelda midagi enamat inimese päritud omaduste kohta kui seda, et mõned inimesed on sünnist saati andekamad kui teised. Kust tuleks otsida hea ja halva vahelist erinevust, me ei oska öelda.”

“Mitu generatsiooni majanduspoliitikat, mis oli peaaegu liberaalne, on tohutul määral suurendanud maailma rikkust.”

“Rangelt liberaalse riigi ainus ülesanne on elu ja omandi kaitse nii väliste kui sisemiste vaenlaste vastu.”

“See, et liberalism sihib omandikaitset ja on vastu sõjale, on ühe ja sama printsiibi kaks väljendust.”

“See on kapitalistliku ja sotsialistliku tootmise oluline erinevus, et kapitalismi puhul hoolitsevad inimesed iseenda eest, samal ajal, kui sotsialismis kantakse nende eest hoolt.”

“Sest ühiskond pole midagi muud kui koostöö.”

“Suur osa inimestest ei ole võimelised mõistma, et majanduselus pole peale muutuse midagi püsivat. Nad võtavad kehtivat olukorda kui igavest; nii nagu on olnud saab olema igavesti.”

“Sõna kapitalism väljendab meie ajastule kõikide kurjuste summat. Isegi sotsialismi vastaseid juhivad sotsialistlikud ideed.”

“Tsivilisatsioon on ainult tööjaotuse poolt võimalikuks tehtud puhkeaja ja meelerahu produkt.”

“Tsivilisatsioon on rahumeelse koostöö tulemus.”

“Tõsi, ettevõtja on vaba, et anda vaba voli oma kapriisidele, lasta töötajaid jalamaid lahti, hoida jäärapäiselt kinni vanamoelistest protsessidest, sihilikult valida sobimatuid tootmismeetodeid ja lubada end olla juhitud motiividest, mis on tarbijate nõudmistega konfliktis. Kuid siis kui ja mis mahus ta seda teeb, peab ta selle eest maksma.”

“Tööjõujaotusega kaasneval suuremal tootlikkusel on ühendav mõju. See paneb inimesed üksteist hindama pigem kui kamraade ühises võitluses heaolu eest, mitte kui konkurente võitluses ellujäämise pärast. See teeb vaenlastest sõbrad, sõjast rahu, indiividest ühiskonna.”

Theory and History

“Ainult jäigad pedandid suudavad kavandada idee, et on olemas absoluutsed normid, mis määravad mis on ilus ja mis mitte. Nad üritavad mineviku tööde põhjal luua oma suva järgi reeglistikku, mida tulevased kirjanikud ja kunstnikud peaksid järgima. Kuid geenius ei tööta koos asjatundjatega.”

“Biheiviorism ei suuda seletada, miks erinevad inimesed kohanevad samades olukordades erinevalt.”

“Biheiviorism teeb ettepaneku õppida inimese käitumist lähtudes loomade ja vastsündinute psühholoogia uurimiseks kasutatud meetoditest. Ta üritab uurida reflekse ja instinkte, automatisme ja alateaduslikke reaktsioone. Kuid see ei ole öelnud meile midagi nendest refleksidest, mis on ehitanud katedraalid, raudteed ja kindlused, instinktidest, mis on loonud filosoofiad, luuletused ja õigussüsteemid, automatismidest, mis on põhjustanud impeeriumite tõusud ja langused ja alateaduslikest reaktsioonidest, mis lõhestavad aatomeid.”

“Egalitaarne doktriin on ilmselgelt vastuolus bioloogia ja ajaloo poolt kehtestatud faktidega. Ainult selle teooria fanaatilised partisanid suudavad kaitsta seisukohta, et see, mis eristab geeniust lollpeast, on puhtalt sünnijärgsete mõjurite tulem.”

“Ideed elavad kauem kui müürid ja muud materiaalsed artefaktid.”

“Iga indiviid on ainus ja lõplik otsustaja küsimustes, mis puudutavad tema enese rahulolu ja õnne.”

“Indiviidi vabaduse olemus on võimalus kalduda kõrvale traditsioonilistest mõtte- ja tegevusviisidest.”

“Irisejad võivad süüdistada läänetsivilisatsiooni tema materialismis ja võivad väita, et see ei rahuldanud kedagi peale väikese karmide ekspluateerijate klassi. Kuid nende hädaldamine ei saa ära kaotada fakte. Miljonid emad on saanud õnnelikumaks tänu langusele imikute suremuses. Näljahädad on kadunud ja epideemiad on ravitud.”

“Isekuse ja altruismi, majandusteaduse ja eetika vahel, indiviidi ja ühiskonna huvide vahel ei ole lepitamatuid konflikte.”

“Kollektivism on sõja, ebatolerantsuse ja tagakiusamise doktriin. Kui ükski kollektivistlik veendumus peaks saavutama edu oma püüdlustes, jäävad kõik inimesed peale suure diktaatori ilma oma põhilisest inimkvaliteedist. Neist saaksid kõigest hingetud etturid koletise kätes.”

“Kui kollektivist ülistab riiki, ei pea ta silmas mitte igat riiki vaid seda režiimi, mida ta heaks kiidab, sõltumata sellest, kas selline legitiimne riik juba eksisteerib või ta tuleb luua.”

“Mis eristab tsiviliseeritud inimest barbarist, tuleb omandada igal idiviidil uuesti.”

“Mõtted ja ideed ei ole fantoomid. Nad on päris asjad. Ehkki immateriaalsed ja haaramatud, on nad tegurid muutuste esile kutsumises käegakatsutavate ja materiaalsete asjade maailmas.”

“Need poliitikud, professorid ja ametiühingute juhid, kes kiruvad suuri ettevõtteid, võitlevad madalama elustandardi eest.”

“On lootusetu ülesanne interpreteerida sümfooniat, maali või novelli. Parimal juhul üritab interpreet öelda meile midagi oma reaktsioonist teosele… Ei ole sõnu, mis saaksid kirjeldada kirjeldamatut.”

“Pikas perspektiivis pole isegi kõige despootlikumad valitsused oma jõhkruse ja julmusega võrdväärsed vastased ideedele. Lõpuks saadab edu enamuse toetuse võitnud ideoloogiat ja see tõmbab türannidel maa jalge alt. Siis tõuseb rõhutud enamus üles ja kukutab oma isandad.”

“See on tohutu lihtsustus rääkida ameerika vaimust. Igal ameeriklasel on oma vaim.”

“Suurettevõtted on peaaegu eranditult korporatsioonid just seetõttu, et nad on liiga suured, et vaid üksikisikud suudaksid neid täielikult omada. Üksikute ettevõtete kasv on kaugelt ületanud individuaalsete varanduste kasvu.”

“Tehnoloogiline leiutis ei ole midagi materiaalset. See on vaimuprotsessi, arutlemise ja uute ideede kujutlemise tulemus. Tööriistu ja masinaid võib nimetada materiaalseteks, kuid mõistuse toimimine, mis nad lõi, on kahtlemata spirituaalne.”

The Anti-Capitalistic Mentality

“Kapitalism ja sotsialism on kaks täiesti erinevat sotsiaalse organiseerumise mustrit. Erakontroll ja avalik kontroll tootmisvahendite üle pole mitte ainult vastandlikud vaid vastuolulised mõisted. Ei ole sellist asja nagu segamajandus, süsteemi, mis seisab poolel teel kapitalismi ja sotsialismi vahel.”

“Kapitalismis sõltub materiaalne edukus inimese saavutuste hindamisest iseseisvate tarbijate poolt. Sellisel juhul pole vahet töösturi ja tootja poolt pakutud ning näitleja ja näitekirjaniku poolt pakutud teenustel.”

“Mis iseloomustab kapitalismi pole mitte masside halb maitse vaid asjaolu, et need kapitalismi poolt rikkaks tehtud massid muutusid sopakirjanduse tarbijateks. Raamatuturg on poolbarbaritele mõeldud triviaalse fiktsiooni paduvihma poolt üleujutatud. Kuid see ei takista suurtel autoritel luua hävimatuid töid.”

“Need alamad, kes kõigi ajaloo eelnevate ajastute jooksul moodustasid orjade ja pärisorjade, vaeste ja kerjuste karjad, said ostvaks üldsuseks, kelle soosingut ärimehed jahivad. Nemad on kliendid, kellel on alati õigus, patroonid, kellel on võime teha vaesed toodete pakkujad rikkaks ja rikkad toodete pakkujad vaeseks.”

“Sisuliselt on kapitalism masstootmise süsteem masside vajaduste rahuldamiseks. Ta valab lihtinimese üle küllusega. See on tõstnud elustandardi tasemeni, millest ei nähtud varasematel aegadel undki. See on miljonitele avanud naudingud, mis kõigest paar generatsiooni tagasi olid vaid väikese eliidi käeulatuses.”

“Suurettevõtted on alati otseselt või kaudselt teeninud masse.”

“Suurettevõtte äratuntavaks karakteristikuks on masstootmine masside vajaduste rahuldamiseks. Kapitalismis on töötajad ise, otseselt või kaudselt, kõigi nende asjade, mida tehased toodavad, peamisteks tarbijateks.”

“Tagurlike riikide vaesus on põhjustatud asjaolust, et nende sundvõõrandamise poliitika, diskrimineeriv maksustamine ja väliskaubanduse kontroll takistavad väliskapitali investeerimist, samal ajal kui kodused poliitikad tõkestavad põlise kapitali akumulatsiooni.”

“Viimase saja aasta jooksul on ehitatud mitmeid kirikuid ja isegi katedraale ja veel rohkem valitsuse hooneid, koole ja raamatukogusid. Aga neis ei peitu midagi kontseptuaalselt uut… Ainult elamute, kontorihoonete ja kodude vallas oleme näinud arengut, mida võib kvalifitseerida kui meie ajastu arhitektuaalset stiili.”

The Historical Setting of the Austrian School of Economics

“Valgustusajastu ei pannud oma lootusi heasoovlike valitsejate ja ettenägijatest tarkade enam-vähem juhusliku esile kerkimise peale. Optimism inimese tuleviku suhtes tugines topeltusule inimese headusesse ja tema mõistuse ratsionaalsusesse.”

The Theory of Money and Credit

“Järelemõtlematu krediidi jagamine osutub pangale sama hävitavaks kui mistahes kaupmehele.”

“Kohtunikud ja politseinikud ei suuda tagada majandustegevuste toimimist.”

“Krediiditehingud pole tegelikult midagi muud kui tänaste hüvede vahetamine tulevaste hüvede vastu.”

“Meetme koheste mõjude mõistmiseks ei ole tavaliselt vaja väga põhjalikku majandusteaduslikku teadmist; kuid majandusteaduse ülesandeks on ennustada kaugemaid mõjusid ja seeläbi võimaldada meil vältida selliseid samme nagu katsed leevendada tänaseid hädasid, külvates seemneid palju suuremateks hädadeks tulevikus.”

“Raamatupidamine ei ole täiuslik. Selle aruannete täpsus on kõigest illusionaarne. Kaupade ja õiguste hinnangud, millega ta tegeleb, tuginevad alati hinnangutele, mis sõltuvad rohkemal või vähemal määral ebakindlatest ja teadmata teguritest.”

“Teooria tõestus peitub selle argumentatsioonis mitte sponsorluses.”

The Ultimate Foundation of Economic Science

“Ideedest, mis muudavad antud keskkonna intellektuaalset kliimat, pole varem midagi kuuldud. Nendele uutele ideedele pole muud selgitust kui see, et oli inimene, kelle vaimust nad pärinesid.”

“Inimese püüdlus oma eksistentsi tingimuste parandamiseks ajendab teda tegutsema. Tegutsemine vajab planeerimist ja otsustamist, milline erinevatest plaanidest on kõige soodsam.”

“Inimesed on ebavõrdsed; indiviidid erinevad üksteisest. Nad erinevad, sest nende sünnieelsed ja sünnijärgsed ajalood pole kunagi identsed.”

“Kollektivismi peamiseks tunnuseks on see, et ta ei pööra tähelepanu indiviidile ja moraalsele enesemääramisele.”

“Massidele ei meeldi need, kes neid ükskõik mis moel ületavad. Keskmine inimene kadestab ja vihkab neid, kes on teistsugused.”

“Mis on täna enamus ülikoolides õpetatava, eksitavalt majandusteaduse silti kandva distsipliiniga valesti, pole mitte asjaolu, et õpetajad ja õpikute autorid pole ei ärimehed ega ebaõnnestunud oma ärilistes ettevõtmistes. Puudus seisneb nende võhiklikkuses majandusteaduses ja nende suutmatuses mõelda loogiliselt.”

“Uute ideede esile kerkimist ei saa organiseerida ega institutionaliseerida.”

“Vähemarenenud riikide heaolu tõstmise probleemi ei saa lahendada materiaalse abiga. See on vaimne ja intellektuaalne probleem. Heaolu ei ole lihtsalt kapitaliinvesteeringute küsimus. See on ideoloogiline küsimus. Mida vähemarenenud riigid vajavad esimesena, on majandusliku vabaduse ja eraettevõtluse ideoloogia.”