Ludwig von Mises – “Inimkäitumine: Traktaat majandusteadusest”

Ludwig von Mises - Inimtegevus: Traktaat majandusteadusest

Ludwig von Mises – “Inimkäitumine: Traktaat majandusteadusest”

1940. aastal ilmus Miseselt raamat “Rahvamajandus: Kaubanduse ja majanduse teooria (Nationalökonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens)”. Põgenenud natsionaalsotsialistliku võimu pealetungi eest Ameerikasse, alustas ta tööd oma saksa keelse teose uuema ja täiendatud versiooni kallal. Aastatega kandis pingutus vilja ja 1949. aastal tuli Yale`i ülikooli pressist välja “Inimkäitumise” esmatrükk.

Kuigi nime poolest on tegemist puhtalt majandusteooretilise teosega, räägib see palju enamast. Alustades arutlusega sotsiaalteaduste metodoloogia olemuse üle, jõuab Mises lõpuks majandusteaduse ja selle õpetamise rollini kaasaegses ühiskonnas. Ta katab loomulikult ka majandusteoreetiliselt olulised teemad nagu turu, hindade ja intresside olemus ning tootmisprotsessid ja majandustsükkel. Käsitlemata ei jää ka   fiskaal- ja monetaarpoliitika ning valitsuse sekkumise mõju majandusele. Sealhulgas puudutab Mises sotsialistliku majandusmudeli probleeme.

Kuid kõik see eelnev ei olegi antud teose puhul peamine, millele oma tähelepanu pöörata. Olulisim on hoopis raamistik, milles Mises oma teooriad ette kannab. Nimelt esitab ta just “Inimkäitumises” esmakordselt terviklikult oma lähenemise majandusteadusele, mille ta nimetas prakseoloogiaks ehk teaduseks inimese tegutsemisest. Kasutades loogilist deduktsiooni, tuletab Mises majanduslikud teoreemid otse inimese ja tema käitumise olemusest lähtudes. Ta ei näe ühtegi majanduslikku nähtust iseseisvalt, vaid osana ühest suurest inimkäitumise protsessist, kus erinevad nähtused omavahel põimuvad ja üksteisest sõltuvad.

Siinkohal tasub ära märkida ka asjaolu, et Mises ei küsinud, millised oleksid moraalselt õiged teguviisid. Vaid, analüüsides utilitaristlikku probleemi ühiskonna heaolu maksimeerimisest rangelt akadeemiliste meetoditega, ei jäänud tal üle muud kui tunnistada, et inimestele tuleb anda vabadus otsustada ja vastutada ise oma tegude üle. Poliitikutele jäägu vaid juriidiliste põhimõtete järjepidevuse tagamine. Seevastu inimloomusest tingitud turumehhanismid juhivad inimesed õigele teele niisamuti nagu tööjõujaotus on õpetanud koostöö kasulikkust.

Ja kui küsida Miseselt, miks ta rajas oma metoodika just inimloomusest lähtuvale loogilisele deduktsioonile, vastaks ta, et tingituna reaalse maailma keerukusest on ainult niimoodi võimalik luua terviklik majandusteooria.

“Inimkäitumine” pole kindlasti kergemate kirjade killast ja Misese akadeemiline lähenemine eeldab lugejalt teatud määral eelnevaid teadmisi majandusteadusest. Kuid see ei tähenda, et viimase puudumisel ei tasuks raamatut ette võtta. Misese selge loogika teeb mõttekäigud siiski piisavalt selgelt jälgitavaks. Ja nagu eelnevalt mainitud leidub teoses filosoofilist mõtisklust neilegi, kes ei huvitu tingimata just majandusteadusest.

Tasuta inglise keelne “Inimkäitumine” on erinevates formaatides saadaval siit.