Kes oli Ludwig Lachmann?

Ludwig sündis 1. veebruaril 1906 Berliinis. Hariduse omandas ta kodulinna ülikoolist, pärast mille lõpetamist 1933. aastal suundus ta tööle Londoni Majanduskooli (London School of Economics), kus tast sai Hayeki kolleeg. Huvi austria koolkonna vastu oli tal aga tärganud juba 1926. aasta suvel, mille ta veetis Zürichi Ülikoolis. 1948. sai ta uuele positsioonile Johannesburgi Lõuna-Aafrika Vabariigis, kuhu ta jäi oma elu lõpuni. Lachmann suri 17. detsembril 1990.

Kuigi tema panus majandusteadusesse polnud laiahaardeline, ei saa seda siiski pidada olematuks. Kritiseerides Böhm-Bawerki ja tema katset analüüsida kapitali agregeeritult, pidas ta palju olulisemaks kapitali struktuuri, mis kajastab erinevate iseseisvate ettevõtjate hinnanguid tulevikule. Rõhutades tugevat subjektiivset elementi majandussubjektide ootustes üldisemalt, mis teeb makrotasandi prognoosimise peaaegu võimatuks, pani ta aluse austria koolkonna suunale, mida tuntakse kui radikaalset subjektivismi. Tema suurimaks panuseks võib aga ehk pidada hoopis õpetajana tehtud tööd, olles külalisprofessorina New Yorgi Ülikoolis osaline austria koolkonna taastärkamises 1970ndatel aastatel. (Pikemalt Lachmannist)

Olulisemad tööd

1956 – Capital and Its Structure (Kapital ja selle struktuur”)